Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: AvO AvO amatAtmA


AvO AvO amatAtmA
raagam: kApi

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

caraNam 1

AvO AvO amarAtmA paramAnandamE Dub jAvO

caraNam 2

hrday mandirmE AvO nitya praNava nAdkO sunAvO

caraNam 3

mudamana mangaLa jananI yah mUla mahA mantra gAvO

caraNam 4

Om jai Om Om jyOti Om Om shiva Om Om guha Om

caraNam 5

Om rAm Om shyAm Om prEm Om Om shuddha shakti jaya satyajyOti Om

caraNam 6

maitrI karuNAmudita upEkSA samadhama dhAraNa shAnti ditIkSA

caraNam 7

japatapa dhyAna yOga phaladAyI yahI parama kalyAN hai bhAyI


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016