Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEva dEva kalpayAmi


dEva dEva kalpayAmi
raagam: nAdanAmakriyA

Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

taaLam: rUpaka
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

dEva dEva kalpayAmi sO ahamIsha mAmakam dEha gEhAdikam ca sakalamapitAvakam hi

caraNam 1

kuhanA vaTurUpAya ca tE mAhabaliryatA mahati dAna samayE nanu kalitavAnahO tathA

caraNam 2

rAjasUya savana karmaNiha cAgraya pUjanE rAjitE yathA krtam ca dharmajEna pAvanE

caraNam 3

bhavati tathA krEturEva krIta bharaNa paratA aviratam tavaiva mAmakA vanadUrvahatA

caraNam 4

EvamaviduSA param yanmayAtra gaditam sEvakEna padmanAbha tE grahItumucitam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016