Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEvi pAvanE


dEvi pAvanE
raagam: sAvEri

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

dEvi pAvanE sEvE caraNa tE budhAvanE

anupallavi

bhAvuka dAyi kaTAkSa vilAsini bhArati dEhi sadA kushalam bhuvanEshvari

caraNam 1

sOma bimba madahara sumukhi bhaktajanAkhila kAmita dAna niratE kAnta kunda danti
bhImAnandA-jnAna timira bhEdana mihirAyitE mAmaka hrdi vihara mAnya guNAvAsE
sAmaja pungava cArugatE sura sAdhyanutE vimalE varadE bhuvanEshvari

caraNam 2

vArida nibha cikurE vAsavOpala nayanE mAra sharAsana ruci cOra cillikAntE
sArasa krta nilayE jAmbU nata maya bhUSE nAradAdi muninuta nAma samudAyE
bhUri manOjnyakarAncita vINA pustaka bhAsini cAruhasE bhuvanEshvari

caraNam 3

pAtita titisutE shrI padmanAbha vilAsini vIta pApajana gEya vibhavE vidyArUpE
cAtakO jaladamiva sAdaramAshrayAmi tvAm pRitim mayi kuru lOka mAtarayi nityam
nUtamalam kuru mAm sadayE paripOSita sUriguNE shubhadE bhuvanEshvari


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016