Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gauri nAtham


gauri nAtham
raagam: vakuLabharaNa

14 vakulaabharaNam janya
Aa:S R1 G3 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

gauri nAtham kanaka sabEsham
(madhyamakAla)
gauri kamalabhava shirah-kaNThi santatam shrti bAlE

anupallavi

gauri guruguha vinutam vinashita Damruga shUlam
nartana bAlam pannaga mAlam sannaga pAlam
(madhyamakAla)

caraNam

bhrngi mAtanga tananga sanakAdi santatam ati dhrta sangam
mAtanga kumari mukhAmbuja mOhana madhuruci tanirasa bhangam


Meaning:


Notation:
Notation available here in PDF form. Notation contributed by Sowmya Acharya, from IFCM.


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 08/04/2016