Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhajarE rE citta bAlAmbikAm


bhajarE rE citta bAlAmbikAm
raagam: kalyANi

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

bhajarE rE citta bAlAmbikAm bhajarE rE citta bhakta kAlpalatikAm

anupallavi

nija rUpa dAna dakSa caraNAm aruNAm nityAm kalyANIm sharvANIm

caraNam

shrI vAgbhavakUTa jAta caturvEda svarUpiNIm shrngAra kAma rAjOdbhava sakala vishva vyApinIm
dEvIm shakti bhIjOdbhava mAtrukArNa sharIriNIm dEva nuta bhavarOga hara vaidya pati hrdaya vihAriNIm
bhAva rAga tALa mOdinIm bhaktAbhISTa pradAyinIm sEvakajana pAlana guruguha rUpa muddu kumAra jananIm


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016