Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kaLLamE ariyAda kaNNanai


kaLLamE ariyAda kaNNanai
raagam: amrtavarSaNi

66 citraambari janya
Aa:S G3 M2 P N3 S
Av: S N3 P M2 G3 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

kaLLamE ariyAda kaNNanai gAnakkuzhal edireli mAtuLaba gAnattiDaiyulavu
nIla oLi tanaik-kaNDapaDi shollap-pOghAdE idu antarangamAga AghAdE

anupallavi

meLLa maraipADum dEvanai vENadu tarum karpakak-kAlinai teLLavE kuzhalUdum
dEvAdi dEvanai meLLa manai shenru ulladayir kaNDu aLLa mighayuNDa kaLLattanamanri

caraNam

tenralUra varum cinnak-kuzhalishaiyil cintai vazhi kATTa shenrOmE
ninra azhaginilE nenjArattandingu cintai kavar kaLvan enrOmE
kanrODu pashuvellAm kAkkum aruLAnan karuNaiyinAl vandadu enrOmE
kai perum veNNaiyuNDa karuNaiyai manamra kaLLan kaLLan kaLLamenrOmE
tonru mudal vandoru kOTi piravi tUyadenavAgha vanadE
shollazhagilum pannazhagilum Agha shonnadoru uravum AnadE
gatiyenavAnadum tudiyenavAnadum kALIya naTanamum AnadE
kaN kaNDa deivam paN koNDa deivam kai koNDu veNNaiyadu uNDaridanri


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016