Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: AryAm abhayAmbAm bhajarE


AryAm abhayAmbAm bhajarE
raagam: bhairavi

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: aTa
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

anupallavi

A: sUryAgni candra maNDala madhya vAsinIm sukhatara pravarttinIm svEtara nivAsinIm AcArya shiSyAnugrahakaraNa shaktipradA apArakaruNAm

caryAdi catuSTaya vitaraNa samarthatara caraNAm aruNAm caraNam

nandana vanOtpAdanAm puSpa mAlikAm vandanAlayAdi prasthApana
divya candana karSaNa sthala shuddhikaraNa vandana sthOtrAdi paThana bhakta
sEvAnAm manda dhI haraNa caryAyuta mAnavAnAm dharma maya svacchanda shiva
sAlOkya dAyaka caturatara hara naTa bhairavIm mandasmita vilasita mukhAravindAm
guruguhAmbikAm mukunda sOdarIm mahAtripura sundarIm Ananda laharIm


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016