Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: aaLaaVa-dennaaLO (periya puraaNa keertanai)


aLaaVa-dhennaaLO (peria puraaNa kirthanai)
raagam: paras

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S G3 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aadi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language:

pallavi

ALAva-dennALO shivamE aDiyArk-aDiyArk-aDiyanAi

anupallavi

kELAdaLikkum varamE aNDa mOlAnadarkkum paramE iLam tALAna kamalam-
uTpuramE padam tatikka tAm ena vditta tALamum tudikka tAm ena madittu gati pera

caraNam

punmai paravi pOgha vENum eDuttAl puNNiya piraviyAga vENum
innavaril oruvaraip-pOlE iNaiyonrum illAbat-tiNaiyAgha vENum (inna)

1

kAzhi maNam shiva pAdamaghan tirunAvarashan maNivAcaka candranenum (inna)

2

shirut-toNDar tireunIlakaNTha viran mINDanami nandi taNDi aDigaLinum (inna)

3

AiyaDigaL kADavarkOn AnAyakaNam pullar ninra shIr neDumAra
gaNanAtha munaiyADuvAroDu tirunAlaip-pOvArenum

4

meip-poruLAr perum izhalik-kurumbar EnAdinAda kalikkambar
amarnIti narasinga munaiyarAna shaDaiya caNDEsha kaliya kAriyArenum

5

manakkanjAra nEsha pUshalAroDu vAyilAr shOmAshi mAra
mangayarkkkarasi kungiliyak-kalayAr iLaiyAnkuDi
mAra arivATTAya kUTruvar kOTpuli sAkkiyar sattiyan shirap-
puliyar sheruttuNaiyar pugazhttuNaiyar kula shiraiyar shuTrarivar iyarp-paghaiyarenum

6

tirumUla muruga mUrti apputiruttara pashupatiyAr ishai jnAniyar
nIlanakkar iDangazhiyar atibhattar eribhattar eyar kOnoDu
nIlakaNTha yAzhpANa pugazh shOzha shuzhar-cingar
kAraikkAl nagarmEvu kaniyAroDu kaNnappar kurippu-toNDaranum


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde. One of the composer's saptaratnas.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/23/2009