Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mun seida payanE engaL mukti


mun seida payanE engaL mukti
raagam: bhUpALa

8 hanumatODi janya
Aa:S R1 G2 P D1 S
Av: S D1 P G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

mun seida tavap-payanE engaL mukti tarum mAdhavanai bhakti sheyya kiDaittadu

anupallavi

munnoru kAlaDiyil mUvulagaLandOn ippO mUvulagum vAzha gAna
mazhai pozhindOn punnakai shiradAmE puLLin vAi piLandOn cinnap-
(madhyamakAlam)
pullAnkuzhalaik- koNDu ellA ulagALa vallAn-ivanaip-pADa vAyAra tOnUra

caraNam

ninaindAlum oru sukhamE ninaindu ninaindu ninaindu ninaindu
manam kashindu kaNNIruruga nanaindAlum oru sukhamE
caraNam 1

jnAnamenam Ayar vAzh manaiyil vandu tAnumuravAgum tanmaiyadu sholli

caraNam 2

AduvAr AdAdavar pugazh sholli pADuvAr pADAdavar marai vazhi pugha
tEDuvAr tEDAdavar yAvaruLamum arindu aruL mazhai pozhindu ninradai

caraNam 3

aghamura veLLAnai Eri madam kuraiya aDiyavar koDu pUshanai azhiyavum tarumena
vanda mAmazhait-taDukka malai shumandu aruL mazhai pozhindu ninradai

caraNam 4

shangODu shArngamum Azhiyum kuDai kamaNDalamum kODari kOdaNDamum
ingivai AghAdena vanamalar mAlaiyum pon tughilum mAmayil iraghum
tangiya marakata mEniyum avarik-kombODu kuzhalum kuncitap-padamum
engengu nOkkinum pongu kuru naghaiyum mangaLa mukhamoDu mAnmata tilakamum

caraNam 5

araikkashainda jnANoDu puli nakham ashaindADa kinkiNi shadangaiyoli
karavaigaL aNipaNi nAdamODu kAdal maDavArtaru karavanaiyoligaLum
kanru kuLam poliyum malarin madu vandu nugharndiDu vaNDoliyum kalam
koNDu ishaiyum shiruvargaL palaruDan vanam ninru kuzhalUdum paNNishaiyum ingu

caraNam 6

marai mudaliDai andamAghiya poruLum maN viNNoDu parandadoru veLiyum
aramum aram tamakkOr uruvamum arivum Avanavum nAnE ena
pirai vazhi vandArk-koDu shamariDaiyinil perum pavana malark-koDi nizhalum
tirandaruLum vAyiduvE manaidorum tEDi veNNaiyuNDa vAI iduvE ena

caraNam 7

enaiyALum ErEzhu ulagALum aDiyavar manamALum yadukulam tanaiyALum kaNNanai
munaindODum yamunait-turaivanai evvuyirkkum iraivanai ene mana niraivOnaip-pADap-pADa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016