Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mama kulEshvaram


mama kulEshvaram
raagam: tODi

Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: t/Eka
Composer: G.N. Baalasubramaniam
Language: Sanskrit

pallavi

mama kulEshvaram shAstAram santatam cintayEham Ananda tANDava puravihAram

anupallavi

shamitanata jana duritam nIlAmbara shObhitam amita sukha shrIpradam atulita divya guNAnvitam

caraNam

kamala rucira karadhrta kashAyudha vibhUSitam amara munIshvara bhUta vaTuka nAyaka sEvitam
kamanIya nava yauvana sundarAmbA sahitam sumashara guhAgrajam shrI rAjam harihara sutam
(madhyama kAlam)
rAkA shashinibha vadanam ravi sOmAnasa nayanam
rayagati turanga gamanam rakSita samasta bhuvanam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 12/17/2015