Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jaya jaya shuddha parAshakti


jaya jaya shuddha parAshakti
raagam: rAgamAlikA

taaLam: given
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

caraNam 1

jaya jaya shuddha parAshakti Om samayOga manOnmaNi pOTriyavE
dayavuLa kalai maghaL alai maghaL malai maghaL shAnta mahEshvari
pOTriyavE bhayam iruL paghai tuyar pala vinai mATriDum parama krpAkari
pOTriyavE naya mighu nAraNi Om paripUraNi nAda vinOdini pOTriyavE

caraNam 2

(rAgA: kAnaDA)
Aa:S R2 G2 M1 D N2 S
Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S

Unena uyirena uLamena manamena uNar pori pulanena uLLavanE
nAnena nIyena avan avaL aduvena nATaka ulaginil AdugirAi
tEn ena pAl ena tInkani rasamena tittikkum muttamizhE amudE
vAnena vaLiyena veLiyena oLiyena mazhaiyenap-payirena vaLarbavanE

caraNam 3

(rAgA: shrI)
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

mOhini kAginI Dagini rAginI mUlinI shUli bhayankariyE kAgini
gamgam DamDam jhim jhim ghaNa ghaNa naTamiDu kAminiyE hAkinI
Om shivabhAgini hrIm hrIm klIm shrIm mantra sorUpiNiyE dEhinI
vAhinI dhIm taka takavenat-tiru naTamADiDum tEn amudE

caraNam 4

(rAgA: mOhana)
Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

karuvena uruvena uDalena uyirenak-kaNNenak-kadirenak-kANbavaLE
paruva mazhaiyena payir vaLattAL uyirp-pashiyinait-tIr paramEshvariyE
tiruvaLar kalviyum selvat-tozhilgaLum dhIramum vIramum dinam aruLvAi
aruvuru guruvena anbarkk-aruLum shuddhAnanda vAridhiyE sharaNam

caraNam 5

(rAgA: valaji)
Aa:S G3 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P G3 S

bandhanai cindiDap-pAsham ozhindiDap-paNNiya puNNiyap-payanilaga
cintanai teLivura cittam nila pera cinmayamE aruL pon mayamE
santamisait-tuNai vandanam sheidanam sAdhanam un sharaNAgatiyE
sundari antari mantiri tantiri shuddha sundari Om jaya Om

caraNam 6

(rAgA: behAg)
Aa:S G3 M1 P N3 D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Ezhisai yAzh kuzhal maddaLam fiDDiluDan innisai pADit-tudittiDuvOm
Azhi muzhakkena dunbubi bhErisai yArttun perumaigaL kUriDuvOm
Uzhi peyarinum uNmai peyarAda uLLamuDan unai OdiDuvOm
vAzhi sarasvati lakSmi mahA kALi vAzhi mahEshvari Om sharaNam

caraNam 7

(rAgA: kApi)
Aa:S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

piDi tuyar maDaviruL aDimai vilagara viDudalai tandaruL vIri sharaN
paDimisai yOgamum bhOga saubhAgyamum parindaruL bhagavatiyE sharaNam
iDiyiDat-teNDisaiya timiran vIsi naTam purind-inburu nAyakiyE
aDimalar paTri agham kuzhaindamma en anbuk-kuzhandaigaL pOTrugirOm
jnAnak-kadirgaLai vIsi iruL keDa jnAlattilE viLaiyADugirAi vAna
mazhaiyena vandu pashum tiru mangalam ponga vaLam taruvAi mAniDar
deivIka mArudal eidiDa mAdhava sAdhana yOgam aruL mOna shuDar vIsi
ulaginil mOhanamAi viLaiyADuginrAi mOhana sundariyE sharaNam
cittam urugi negizhndu kasindu silirttuLam pUrikka shei tiruvE
ottulagellAm oru mayamAkkiyE nilaviDa oTrumai kulaviDavE
balam aruL paNbaruL naNbaruL tiNbaruL paNigaLil veTri payan aruLAi
kula kuNDaliyeanak-kulavu samayOga kOmaLai kuDinai kutumbiniyE
paDaikkalap-pOr veri pAzhpaDap-pArinir paravuga yOga vijnAnigaLE
taDaigaL vilagiDa samayOga sAdhana shaktiyum sheyal peravE
aDimudal muDivarai shuddha parAshakti amuda vaLam perap-pAyugavE
tuDi naTam purind-emaduLLattil eppOdum tulangiDuvAi jayam ilangiDavE
Anmaiyum peNmaiyum aruLurak-kalandinidADuga nATaka ulaginilE
kAN bhuvi viNNoLir mAN bhuviyAgiDak-karuNai purindaruL kamaliniyE
pUNUru ponmaNI polivena yOgamum bhOgamum ponguga mangaLamAi
vENum varam tandu veTri aLittaruL vittagi shuddha parAshakti Om
vIzhuga mAmazhai shUzhuga pashu vaLam vAzhuga vaiyagam vAnagam pOl
vIzhuga mAmazhai shUzhuga pashuvaLam vAzhuga vaiyagam vAnagam pOL


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016