Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mAmava padmanAbha


mAmava padmanAbha
raagam: varALi

Aa:S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S

taaLam: cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

mAmava padmanAbha sadA sura sAdhya gaNa bahu mAnya carita vibhO

anupallavi

bHumIbhara haranata lOka varada murahara bhOgi bhOga nivAsa vikasita sArasOpama lOcanAmala

caraNam 1

gOpa nikara vrta kamanIya suguNa nivasana ghOra radanuja mada haraNa lOkEsha
tApa shamana dIna kucEla vibhudanavara dAnalOla manOjnatara muraLI nAda vilOla mAnasa

caraNam 2

kEkipika nikarayuta mOhanama madhuvana kELi nirata mrdu hasita shrIkAnta
pAkanidhana sEvita padayugaLa samudita bhAnukOTi virAjita makuTAthi bhAsita yAdavAdhipa

caraNam 3

sOma sadrshamukha phala dEva sahita nirupama shObha sama sujana sharaNa gOpAla
kAma janaka dhArita vairi nivaha shubhakara kAntapIta paTAti vilasita bhUri nIla varALi samakaca


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016