Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gOkarNEshvara pAhi pAhimAm


gOkarNEshvara pAhi pAhimAm
raagam: saurASTra

Aa:S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

gOkarNEshvara pAhi pAhimAm gOtrabhidAdi pUjita mUrtE sukIrtE

anupallavi

shrI kambu hEmagiri kArmuka dhara shrIpati shara dharaNIdhara purahara shOkahara hara shubha nikarAkara kOkanadapada guruguhAkara

caraNam

bAla manDana tIrthatIravAsa bhAratIshanuta bhakta vishvAsa nIlalOhita vishvavilAsa
nityAnandavallI manOllAsa pAHncAla saurASTra cOLadEsha pAla sEvitapAda mRkaNDubAla
dIrghAyur-ArOgyaprada bAla shashidhara varada dakSiNa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016