Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: daNDAyudhapANIm daNDita


daNDAyudhapANIm daNDita
raagam: Ananda

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

daNDAyudhapANim daNDita daitya shrENim dayAnidhim bhajarE hrdaya satatam sura vinutam

anupallavi

caNDAmshu shatakOTi sankAsham jagadIsham akhaNDa rUpam aNDaja maNi maNDalamaya kuNDalAdi maNDitAnga sukumAram khaNDita tArakashUram paNDitatara navavIram caNDikEshAvatAram

caraNam

mandasmita vadanAravindam mAtula gOvindam sharaNAgata sura brndam bahumAnita munibrndam
paripAlita mucukundam praNata viriHnci mukundam adhara madhura makarandam mrdutara vacana manantam
mAyA mUla kandam skandam shandam prthivyAtmaka gandham gaganAtmaka suma gandham vAyumaya dhUpagandham
vahnimaya dIpabrndam amrtAtmaka rasa brndam shrI guruguham Anandam sundara kara caraNAravindam
ratha gaja turanga brndam satyajnAnAnandam ati svacchandam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016