Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: pOvOm vArIr


pOvOm vArIr
raagam: shankarAbharaNa

Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

pOvOm vArIr shrI paNDari nAthan sannadhikkE nAm

caraNam 1

caraNa kamalam paNiyum avarkku bhava sAgarat-tAzham
(madhyama kAlam)
iDaiyaLavenriru karam vait-tiLa naghaiyuDan aruLbavaniDam

caraNam 2

inba tunbam samam ena eNNi iravum paghalum bhajikkum
(madhyama kAlam)
anbaraik-kAkkum Ananda mOhana rUpan avaniDam
puNNiya ayOddi. (noNDiccindu)

shrI rAma caritam

1: puNNiya ayOddi nagaril-vAzhum puNNiyargaLE parama kaNNiyargaLE
viNNavarum vandu vaNangum vara raguvIran amrta kathai kEtpIrE
taNNaruvi cithra kUTa mAmalaiyil tambiyaiyum anbu mighu janNangaLaiyum
kaNNaruvi peruga viTTup-pirinda pin kAnagam pala kaDandu mAmunivar vAzhta

caraNam 2

daNDaka vanam aDaindAr virAdanAm tarukkivanda arakkan talai arindAr
oNDava munNivarukku vinaviya urudi aLitta kurai pozhudu
kaNDanaL sUrppanakai enroru kAtaki rAkSasi kAmukhiyAi
koNDa karuttai uraikka lakSmaNan kOpittu mUkkai auttu viratta

caraNam 3

paDaiyoDu karan mudhlAm nishicarar padinAlAyiraraip-parunNdu_NaviTTAr
udan avaL lankai aDaindu aNNaniDam uLavu sholli anuppa mArIcan
toDara vanjanaiyAlE dEviyait-tUkki lakai pughundAn nAi pOlE
vaDivuru pon mAnai vadai sheidu vanjakamAn enruNarndu canchalam koNDu


caraNam 4

edir koNDa tambiyaik-kaNDu manamigha Engi viraindu vandum sItaiyaik-
kANAr vidir vidirttanril enavE ulagirkku vidhi koDidenbadai viLanga
vaippAr kadarum jaTAyuvirkk uyar nar-gati koDuttukkabandhan kaiyai aruttu
satikoL shApam thIrttup-padam paNi shabarikkum pErinba vITTai aLittu


caraNam 5

pampaik-karai aDaindAr aNNanukku bhayandu vAzhum sugrIvan tOzhamai
koNdAr(Or)ambinAlE vAliyaik-konrAr pin avarkku akhilak-kavi arashu muDi punaindAr kumbu kumbAi vAnarargaLum sItaiyait-tEDak-kOTi kOTi dishaidORum shenranar adil ambikaiyait-ten-nilankaiyil-kaNDaDiyEn agniyAl pattaNattai shuTTumINDu


caraNam 6

uLam ikkak-kaLiponga aiyanukku uTradai uraittEn avar uttaravu kEToLi
sheyyum mukhamuDaiyAr malai perum urudi koLum kurangup-paDai ezhavE
vaLarezhu kaDal kumuri vandadena mati kadal adil perum aNai ezhuppi
iLaiyOn vibhISaNanukku ilankaiyai ikkaraiyilEyE koDuttavan tuNaiyAik-

caraNam 7

koNDilankaik-kOttai vaLaittup-pollAda kumbhakarNan indrajittu mudal-
arakkar maNDiyezhum amarkkaLattil avargaL maNDaigaLum mULaigaLum
viNDu shidara muNDangaL tANDavamiDa ellaiyaTra mUla balattaiyum
nirmUlam sheidu kaNDaganAm rAvaNan muDiyuDan pattu khanDamum panam kulaipOl
veTiyuruTTi

caraNam 7

neruppil kuLittezhunda jAnNakiyAm nin malattiruvin malar menkaram paTri
uruddhiran ayan mudalAm-vAnavargaL umbarin niraindu tudi malar pozhiya
varappaDum puSpakam enum deiva vimAnattil Eri ingu varum vazhiyil
bharaddhvAja munivar vENDiyadAl pagal pozhudangu tangi vandu viDuvAr
bharatA porumai koLvAi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016