Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhOgeenDra shaayinaam - Click to listen (Omana Kutty)!


bhOginDra shayinam
raagam: kuntala varaaLi

28 harikaambhOji janya
Aa: S M1 P D2 N2 D2 S
Av: S N2 D2 P M1 S

taaLam: jhampa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhOgIndra ShAyinam purukucaladAyinam
purusham ShAsvatam kalayE

anupallavi

vAgISha gaurISha vAsavAdya marapari
vArAbhi vanditapadam padmanAbham

caraNam 1

kSIra vArAnnidhish-vEdAntarIpa bhava citramaNi saudhAsthitam
nAradAtyakhila muni divya pArSada vihaga nAyaka sadArAdhitam
sura bhAsura sudarshana nandaka pramukha shObhanAyudha sEvitam
shrI rasAkara sarOjAmrudita pAda vandArujana bharaNOtyatam padmanAbham
(bhOgIndra)

caraNam 2

parama bhaktOttama divAkara yatIndra krtaguru puNya vasudhAgatam
surucirAdbhuta bAlavESa sAkSAtkAra paritOSa shira lALitam
paripUjanArtha sALagrAma haraNAttatatara yOgi karavAritam
tvaritAnuyAta yati karuNA kulAnandapara pAdhyAsitam padmanAbham
(bhOgIndra)

caraNam 3

kalitanuta sanyAsi bhajanAnu guNavihita
sulalitAkAramahitam
kalushara parisarOjavala padma tIrthAdi
khaNDitAShEshaduritam
kalaShOtbhavAn vita mahEndra trikUTavara
malayAcalEndra vinutam
kaladamana va~NJci mArtANDavar mAkalita kA~NJcana
vimAna- lasitam
padmanAbham

caraNam 4

aruNAbhamaNi makuTa makara kuNDala dhAra hAra kaustbha bhUSitam
parivIta pItAmbarAkalita kAncikAvaravanya mAlAncitam
niravadya vancIsha sakrta lakSadIpAdi nityOtsavAnanditam
sarasIruhOdara palAshAyatAkSi puTa paripUrNa karuNamrtam
padmanAbham
(bhOgIndra)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 03/23/2009