Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: madhurAmbikAyAm


madhurAmbikAyAm
raagam: dEshisimhAravam

Aa:S R2 G2 M2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M2 G2 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

madhurAmbikAyAm sadA bhaktim karOmi shrI

anupallavi

cidAnanda rasikAyAm shrI guruguha sEvitAyAm kadambavana vAsinyAm kavijananuta yOginyAm

caraNam

sakalAgama vintAyAm sAmarasya vibhavAyAm kAdi vidyA dAyikAyAm kAmEshvara mOhitAyAm
sakala kalA rUpAyAm sadAshiva pativratAyAm sthUla sUkSma kAraNAyAm sukhatara pravarttanAyAm


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016