Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mandaradhara sundaratara


mandaradhara sundaratara
raagam: tODi

Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: tripuTa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

mandaradhara sundaratara vasudhA bhara nAshana jagadIshvara jaya jaya mArajanaka sArasanAbha vibhO

anupallavi

kunda kusuma vAsita cigura mukunda vimala guNa gaNa nivasana

caraNam 1

sura ripujana samudaya bhISaNa sujana sharaNa madhu mrdu bhASaNa
karaNa vijita ghana vara bhUSaNa garuDa gamana karivara pOSaNa
caraNa vinata bhaya hrdipara vara karuNArasa varuNAlaya para

caraNam 2

nava sarasija sama ruci lOcana namana nirata durita vimOcana
bhava vidhinuta vibhava virOcana bhava madahara suma hita yAcana
vividha vimala nija su-carita vidhu vadanAhatakada nAmrtakara

caraNam 3

mama kuru shubhamayi sukhadAyaka madhura muramukha phaNI khaga nAyaka
shamita vimata bhujabala sAyaka sakala bhuvana kushala vidhAyaka
kamala satrusha rucipada yuga mama satatam kuru vitatam sukhamayi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016