Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: AkhilANDeshvaryai namastE


AkhilANDeshvaryai namastE
raagam: Arabhi

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

akhilANDEshvaryai namastE aNimAdi siddhIshvaryai namastE

anupallavi

nikhilAgama sannuta varadAyai nirvikArAyai nitya muktAyai samsAra bhIti bhanjanAyai sharashcandrikA dhavaLAyai sAgara mEkhalAyai tripurAyai

caraNam

trailOkya mOhana cakrEshvaryai prakaTa yOginyai naLinyai parandhAma prakIrttinyai sarvAshA paripUraka cakrEshvaryai gupta yOginyai sarva samkSObhaNa cakrEshvaryai guptatara yOginyai sarva saubhAgya cakrEshvaryai sampradAya yOginyai sarvArttha sAdhaka cakrEshvaryai kulOttIrNa yOginyai sarva rakSAkara cakrEshvaryai nigarbha yOginyai sarva rOgahara cakrEshvaryai rahasya yOginyai sarva siddhiprada cakrEshvaryai ati rahasya yOginyai sarvAnandamaya cakrEshvaryai parAparAdi rahasya yOginyai shrI cidAnanda nAtha guru guhAyai sAdhu hrdaya sadrsha vashinyai


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016