Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: cAmarOpacAram sarasa rAjagOpAla


cAmarOpacAram sarasa rAjagOpAla
raagam: shuddhasAvEri

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

cAmarOpacAram sarasa rAjagOpAla ghana nIla svAmi nanda jaya bAla pArA idu

anupallavi

kAmakOTi lAvaNya kalaigaL aDi paravum puNya kaTrarinda mudu jnAniyar nin mozhi gavanittadu
mAmOdittadum ena shor sherinda shruti kUrumAm enil tulangum oru mozhi viLangumO tUyAgamamuru
nEyA nAradar OyA gAnamurAyA yamunaiyir tUyA malar vaNNak-kAyA dEvaki sEyA vinOda mAyA nAn taru

caraNam

jAmbUnata citra vElaippADuDaiya dantap-piDigaL amaittu adil tapana maNI varishaiyOdu alankAra taraLa
vaiDUryam izhaittu kashAmbu vaNnanE un lIlaiyinai shuddhasAvEri tannilE isaittu gandharvar iNai pADa
rambhaiyargaL naTam ADa en gatiyE unakku nAn shrutiyE pODat-taghum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016