Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kanakasabhA nAyakA gati tarum tillai


kanakasabhA nAyakA gati tarum tillai
raagam: nATa

36 calanaaTTai janya
Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

kanaka sabhA nAyakA gati tarum tillai cidambarEsha kavinuru shollirk-kaninda
IshA mati mukhavallik-kuvinda nEsha mangaLAnga naTana rAja shiva mahEsha

anupallavi

anagha nArada munivarum mUvAyirattandaNargaL pOTri enap-pADa
dhanatarum dinakarum sanakAdiyaruDan caNDIshan nandIshan tALangaL pODa
shankara shambhO shiva mahEsha bhava candrakalAdhara sAmba sadAshiva
ainkaran SaNmukhan anboDu kulaviya ambikai bhAga cidambaranAtha

caraNam

vEda kATTilE viLainda mai jnAna vittagamEviya karpakE aruL vindaiyE
vimalamkaru bOdha mudalAviyaLAviyum ayandarumandaru mangai niraindaden cintaiyE
nAdamenum mUlAdhArak-kUTTilE naDuvirukkum viLi vaNDE nAvil Urum amudAghiya
pancAkSara vaDivAghiya namah shivAyaverum narum tEnai aLitta nanmalarE
(madhyamakAla)
nAdhru takkat-takkattOm dhrutaka takkattOm takkattOm dhinattinAvena nakuntaraku
dhina tillAna dhittillAna dhIm tarana dhIrana tAngu taNattari jhomuku taNattari taNakiNa
taNakiNa tAkkinAkta nagajhaNu dhIm tanAk-tinAkta nagajhaNu dhIm tatA tatI tataita
jhomta kiTaku tarikiTaku dhittillAt-tatakajham tiritilAtta takkakajham dhittillAtta
tiri tillAtta takajham tadikiNatOm tatikiNatOm tadIngiNatOm


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016