Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kalayAmi shrI rAmam


kalayAmi shrI rAmam
raagam: dhanyAsi

Aa:S G2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: rUpaka
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

kalayAmi shrI rAmam

anupallavi

kaladA navanAshanamkArmukha sharadharam balabhidubala nIlam vArijAta nayanam

caraNam 1

sharaNAgata bharaNam janaka sutA nimamita karuNam hari vIrAvryOpAntamambudhi madaharamaruNa bimba virAjatadharam janEsham dArita tAruNa rAvaNa matim mrdutara hAsamamiha

caraNam 2

kamanIyatara rUpam jaladhi sama gambhIryamuru pratApam vimala yOgi mAnasa vihita nija vasatim amara nikara tApa shamana parAyaNam sAmaja pungava cArima hrdicaNa nija gatimahamiha
caraNam 3

nata bhavagada hAriNam sarasIruha nAbham amalahAiNam shatamanyu mukhanuta sangaram-anuja samyutam Atma nirIkSaNahata pApa samudAyamAtura sAdhujanAvana paTutama guNagaNamahamiha


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016