Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gauri shivamE sharaNam


gauri shivamE sharaNam
raagam: shrI

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: tripuTa
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

pallavi

gauri sukhamE sharaNam shuddha shaktik-kanalE nin sharaNam

anupallavi

shauriyamum balamum dhairiyamum jayamum danmArtha vaLamuDan sanmArgamum taruvAi

caraNam

taTTut-taDaigaLaip-paTTenat-tagharttennait-tAkkum paghaik-kulattaip-pOkki amaidiyAkki
eTTeTTu dikkinilum veTri muzhakkamuDan Eghiyun paNI sheyyum yOga siddhi aruLvAi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016