Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dhanyOham Eva khalu


dhanyOham Eva khalu
raagam: gOpikAvasanta

Aa:S R2 G2 M1 P D1 P N2
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

dhanyOham Eva khalu bhava bhUtalE dhanyOha Eva khalu

anupallavi

anya sama daivatA gaNyamahimAnam vinyasyati hrdiyO vishadamiha mukundam

caraNam 1

cira kAlArjitE nAbhi shruNuta kimuvittEna carama kAlEnaiva paramAyAtihisAkam
parama puruSapada pankajam sakrdapi shirasAyO namasyati shrIkara lALitam

caraNam 2

dhanadAra sudhAkAra ghana samsAra vAridhau manuja yamahOrAtram majjita vrthAbata
sanakAdi munigEyam shaurEriha caritam manasA smaratiyOvA mahA pApa vidalanam

caraNam 3

kAma krOdha lObhAdi khalavairi samudAyam bhImamati bhakyAsam bhItya nirayamUla
dAmOdara harE mAdhava padmanAbhEdi nAmAnijapatiyO nata kaivalya kAriNI


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016