Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhaarata dEsham


bhaaratha desam
raagam: punnaagavaraaLi

taaLam: aadi
Composer: Subramanya Bhaaratiyaar
Language: Tamil

pallavi

bhArata dEshamenru peyar sholluvAr miDi bhayam kolluvAr tuyar paghai velluvAr

caraNam 1

veLLIp-pani malaiyin mIdulavuvOm aDimElaik-kaDal muzhudum kappal viDuvOm
pallit-talamanaittum kOyil sheiguvOm engaL bhArata dEshamenru tOL koTTuvOm

caraNam 2

shingaLat-tIvinukkOr pAlam amaippOm sEtuvai mEDurutti vIdi shamaippOm
vangattil ODi varum nIrin mighaiyAl mayandu nADugaLIL payir sheiguvOm

caraNam 3

veTTuk-kanigaL sheidu tangam mudalAm vEru pala poruLum kuDaindeDuppOm
eTTu dishaigaLilum sherivai viTRE eNNum poruLanaittum koNDu varuvOm

caraNam 4

muttuk-kuLippadoru ten kaDalilE moittu vaNikar pala nATTinar vandE
natti namakkiniya poruL koNarndu nammaruL vENDuvadu mErkkaraiyilE

caraNam 5

sindhu nadiyinmishai nilavinilE shEranan nAttinam peNgaLuDanE
sundarat-telunginil pATTishaittu dONIgalOTTi viLayADi varuvOm

caraNam 6

gangai nadi purattu gOdumaip-paNDam kAviri veTrilaikku mAru koLLuvOm
singha marATTiyar tam kavitai koNDu shErattu dantangaL parishaLippOm

caraNam 8

Kashi nagar pulavar pEshum urai tAn kAnciyil kETpadarkkOr karuvi sheivOm
rAshapurattAnattu vIrar tamakku nalliark-kannaDattut-tangam aLippOm

caraNam 9

Ayudam sheivOm nalla kAgidam sheivOm Alaigal vaippOm kalvi shAlaigaL vaippOm
Oidal sheyyOm talai shAyudal sheyyOm uNmaigaL sholvOm pala vaNmaigaL sheivOm

caraNam 10

kuDaigal sheivOm uzhu paDaigaL sheivOm kONigaL sheivOm irumbANigal sheivOm
naDaiyum parappumuNar vaNDigaL sheivOm jnAlam naDungavarum kappalgaL shivOm

caraNam 11

mantiram karppOm vinai tantiram karppOm vAnai alappOm kaDal mInaiyanappOm
candra maNDalattil kaNDu teLivOm shandi nerupperukkum shAttiram karppOm

caraNam 12

kAviyam sheivOm nalla kADu vaLarppOm kalai vaLarppOm kolla kulai vaLarppOm
Oviyam sheivOm nalla UshigaL sheivOm ulaga tozhilanaittum uvandu sheivOm

caraNam 13

jAti iraNDozhiya vErillai enrE tamizh maghal sholliya shol amizhdamenpOl
nIti neriyininru pirakkudavum tErmaiyar mElavar kIzhavar maTrOr


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/10/2005