Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: AsIdvipravaraha kascit shrI


AsIdvipravaraha kascit shrI
raagam: rAgamAlikA

taaLam: Adi
Composer: Mysore VaasudEvaacaarya
Language:

pallavi

(rAgA: gamanAshrama)

anupallavi

AsIdvipravaraha kascit shrI . rAgamAlikA. Adi tALA.
1: AsIdvipravaraha kashcit shrI muttusvAmi dIkSitaha vINAvAdana sangIta vEda shAstra vishAradaha

caraNam 2

(rAgA: Arabhi)

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

sa tu vArANasIm gatvA shrI cidambara dIkSitaihi mantrOpadEshamAsAdhya mantra siddhimavApya ca

caraNam 3

(rAgA: sAranga)

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

pratyAgamana vElAyAm Ekasmin dEva mandirE shrI guham nararUpam tam dadarshamita tEjasam

caraNam 4

(rAgA: nAgasvarAvaLi)

Aa:S G3 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 G3 S

taddarshana samutpanna bhakti bhAva samanvitaha sadyO guru guhAnkAni kIrtanAnya karOnmudA

caraNam 5

(rAgA: kEdAragauLa)

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

supadanyAsa gUDhArtha bhava rAgayutAni ca tAnyadyApi samabhyasya mOdantE vibudhAdayaha

caraNam 6

(rAgA: madhyamAvati)

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

shrI dIkSitArya caritam sadA sarva jana priyam vAsudEvasya krpayA vAsudEvEna varNitam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/10/2016