Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: akSayalinga vibhO


akSayalinga vibhO
raagam: shankarAbharaNa

Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

akSayalinga vibhO svayambhO akhilANDa kOTi prabhO pahi shambO

anupallavi

akSara svarUpa amita pratApa ArUDha vrSa vAha jagan mOha dakSa shikSaNa dakSatara sura lakSaNa vidhi vilakSaNa lakSya lakSaNa bahu vicakSaNa shudha bhakSaNa guru kaTAkSa vikSaNa

caraNam

badarIvana mUla nAyikA sahita bhadra kALIsha bhakta vihita madana janakAdi dEva mahita
mAyAkArya kalanA rahita sadaya guruguha tAta guNAtIta sAdhujanOpEta shankara navanIta hrdaya
vibhAta tumburu sangIta hrInkAra sambhUta hEmagiri nAtha sadAshrta kalpaka mahIruha
padAmbuja bhava ratha gaja turaga padAdi samyuta caitrOtsava sadAshiva saccidAnandamaya


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016