Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mAnasa guruguha rUpam


mAnasa guruguha rUpam
raagam: Anandabhairavi

Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

mAnasa guruguharUpam bhajarE rE mAyAmaya hrt-tApam tyajarE

anupallavi

mAnava janmani samprAptE satipara mAtmani niratishaya sukham vrajarE

caraNam

satva guNOpAdhi sahita sadAshivam svAvidyA samEta jIvOdbhavam tatvam tAmasayuta
vishva vaibhavam tArakEshvaramAnandabhairavam natvA shrI gurucaraNam krtvA
nAma smaraNamjitvA mOhAvaraNam matvAtvadEka sharaNam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016