Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: krSNa nAma


krSNa nAma
raagam: behAg

Aa:S G3 M1 P N3 D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: behAg.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

krShNa nAma bhajarE sukrtalabdha samus-shrta manuja janE

anupallavi

uSNa shIta sukha dukkhamayE mrga trSNikAmbu pipAsEha mudA hi

caraNam 1

kathA kathigatAm smara punah-punar vrtA na viSayE cara
shritArttihara bhaktha manOratha vitaraNa mandAra samAnam mAnasa

caraNam 2

kAmAdyari kulamUlam laa duru pAda gamaya suma jAlam
sImAdhika shOkabalam viSaya viSa tarum na samAshraya niravadhi daya


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016