Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kanjikku IDAghumA karpakamum


kanjikku IDAghumA karpakamum
raagam: shankarAbharaNa

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

kanjikku IDAghumA karpakamum viNNulagum nava
nadigaLum kUDa kanjikku IDAghumA aduvum Arina

anupallavi

minjit-tarum amuda sudhAkaran aNDam IrEzhum annai munnaE maN enru uNDa konji gOpigaL
tarum veNNaiyinaik-koNDa vEda vEdyan niravdhyan sangIta vENugAna lOlanirundu uNDa

caraNam

yArAlum iyalAda kaNNan kaiyai ingu Akki vaittadE pattu kaiyAi anru
peTravan iru kaiyai kuraikka shonnAn adarkkid-adhikamAccu meyyAi
ghOramAgha mazhai peyya gOvardhanattai anru kuDaiyAkkinadoru kaiyE
(madhyamakAla)
koTTi kanji sila vazhiyiladu ODa gOvindan karam koNDu avai vazhiyait-tEDa
eTTiyum mUNu nAlu anju Aru Ezhu eTTu innum iraNDu ena pattu karam kUTTIvecca


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016