Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kalyANa kOlAhalamEkaNNirundAl


kalyANa kOlAhalamEkaNNirundAl
raagam: kEdAra

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

kalyANa kOlAhalamE kaNNirundAl kANa vENumE kaNNanukkum rAdhikaikkum puNNiyattAl vanda tiru

caraNam 1

tIyinai valam vandAr agni dEvanum padam paNindAr Aya oru kAlamadil
tIyinai valam valam vanda annai jAnaki ivaL enru manam magizhndAr

caraNam 2

kOTTaiyilE pUttaDangaL pOTTAr koNDu vandu menmalaraip-
pOTTAr mATTuraiyum nughattaDi mangaiyar shiram uNartti pOTTu ninra
mAngalyattai pOTTAr pUtta mukham nErAvaTTam pOTTAr

caraNam 3

ayyanai maNayil kANa irutti ADaiyaNigaL palavum tirutti
uybavum ulagamellAm oNDoDit-talaivi tammai oyyAramAghavum
valam vaittAr vAghuLLa mAdargaLum ninaittAr

caraNam 4

kANAda kaNNellAm oru kaNNO kaNNum karuttiraNDum
oNNO vAnODum maNNulagum tAnAgha Uyndu viDum mannan
amarndirunda kOlam angE mangai mANak-kuninda jAlam

caraNam 5

kEnasak-kEnattai angu shonnAr idaik-kETTa indra dEvanukku
shonnAr vAnamum maNNum aLanda mAyanukkumEdidarkku
mannanaruL onrE pOdAdO inda maNNulagum shei tavam porAdO

caraNam 6

nIla oLi vIsuginra jyOti avaL mAlai ashai mEniyilE pAdi
kAla kAlam ettanaigaL kAttirundALO tavamum kaNDarak-
kaNakku muDiyAdu kaNNellAm niraindadE ippOdu

caraNam 7

vAi niraiya mantrangaL kUvi mantrattu akSataiyait-tUvi
tAi mudal tandaiyum Ana dayaik-kaDal mElE pOTTu tan tavam
tan tavam enru shonnAr kaNNan en tavam en tavam enru shonnAr

caraNam 8

shonnavargaL nAmam sheida puNNiyam peradonru kOTi
nAmamellAm sholliyum ariyAdAna jyOtiyarkku kulam sholla
vENumO anda tUyavan aDangumenru kANumO


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016