Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kalayAmi hrdi


kalayAmi hrdi
raagam: kannaDa

Aa:S R2 G3 M1 P M1 D2 N3 S
Av: S N3 S D2 P M1 G3 M1 G3 M1 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

kalayAmi hrdi nandaka maNIya bAlam

anupallavi

jayajAsana vinata caraNa vAriruhamAdyam

caraNam 1

yamuna puLina vihAriNam vraja yauvata sammadakAriNam
kOmaLa vandAmadhAriNam bahu gOpa vrnda vrtam amburuhAkSam

caraNam 2

dEva mauli paritOSaNam vara dEha parilasita bhUSaNam
bhAva harSi mrdu bhASaNam ripu davAdava mati mEcaka bhAsam

caraNam 3

sOma vamsha divya maNDanam vidhu sUmukhamakhila pApa khaNDanam
bhauma dAnava caNDadaNDanam shrI padmanAbha mama lAshaya sEvam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016