Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gandhavahaatmaja


gandhava Atmaja
raagam: tODi

8 hanumatODi mEla
Aa: S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: aadi
Composer: Walajapet Venkatramana Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

gandhavAtmaja kara dhrtAmghriyugha karuNAmayEti vadati rasanA karuNAmayEti vadati

anupallavi

gandha sindhUra sama manda gamana muni brnda prAthita puruSOttamEdi

caraNam 1

nIradhi shayanA nIrajAdhitara nIraja bhavamukha prArthanaiyA
nArAyaNa dhara bhAra nivAraNa kAraNa mAnavakAradharEti

caraNam 2

shankha cakrAbja bharata ripughna shESAngata vara lakSmaNgraja
pankajAlayAm ca jAta sItA bhAvita manjuLa mOhana rUpA

caraNam 3

valmIkOdbhava vAgvidhita carita vashiSTAdivaramuni parivrta
kalmaSApaSA kaushika sanaripu krantana shApa vimOcana

caraNam 4

kAmAdi ripu varga vidAra kAruNya sudhArasa pUrNEti
rAmacandrapura vara shrI vEnkaTaramaNa bhAgavata paripAlanEti


Meaning:


Other information:
Lyrics from Walajapet Venkatramana Bhagavatar's compositions (1991) and contributed by OS Subramanian and Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005