Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: capala sampadanIha


capala sampadanIha
raagam: bhairavi

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: aTanta
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

capala sampadanIha muninuta sarasijanAbha mAmava

anupallavi

aparimitAnanda vAsa hara viranci harisEvita sampadi dEha mama kushalam sakala lOka nAyaka (ciTTa svara sAhitya) garimA nilaya sarasa vidha pari jana sukhada nagadhara kari bhayahara pada jita sarasija gatamada pAlana vibudha mahita mrdula hAsaAnupamA nAgarikam apari purANa pAlita bhuvana nirgata shamala vara sari dadhipa krta shayana vilasAmala hrdi pApa dahana nIradAti guNa

caraNam

sAra mrdu vacana
1: sarasAsaya kOpa bhAti krpAnvita sarOjAtA su-vadana

caraNam 2

pAtavijaya nigamAdrta vihaga mAnyaratha gatamAya jaladhi
samAdhika varada vimalatara mukula shakala ruciradana

caraNam 3

danu suta kari mrga parivrDha yaduvara sura nikara natapada
dharaNi dhara sArasa sama madahara sama sarasa jaladhara sadrshAnijakaja

caraNam 4

nItipara mayi patatu su-krpa karigama pAvana parama
su-hrduragANDaja vara rINa kaluSa sAdara parihrta
dhUnIsha paramamada japAdhara tarasA kuru mudamayi sAladaLana
mura sAdana paTutama sAdhujana sharaNa sArasa su-nayana
sAra mrdu vacana jAmbunada vAsana bhairavI mE pApATavim parapuruSa khaNDaya


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016