Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhAvayE shrI jAnakI


bhAvayE shrI jAnakI
raagam: shrIranjani

Aa:S R2 G2 M1 D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhAvayE shrI jAnakI kAntam bhURi karuNA sAgaram

anupallavi

bhava ghanatara shOka bhanjana ruciyutam kuvalayadaLa sama kamanIya lOcanam

caraNam 1

kOTi kandarpa cAru kAnti sama lasitam niTila taTa bhAsita nirupama lalAmam
kuTila rAkSasa jAla pATana paTutamam hATaka vasanam khala tATakA niSUdanam

caraNam 2

vIra kapi nikara vandyamAna caraNam shAradA vidhumaNDala sama ruci vadanam
karatala krta vAsa khara mukhAkhila dAraNa shara cApam dIna vibudhasAlam

caraNam 3

kunda suma bhAsamAna mandahAsa vara ruci nandita nutipara brndAraka sancayam
mandira krta sAkEtam mAnita guNa vAsamindIvara sadrsha mEcakam shrI padmanAbham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016