Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: annai maakaaLi


annai maakaaLi
raagam: kaapi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Tamil

pallavi

annai mAkALiyAm dEvi aranAvi vandulAvi ingumEvi

caraNam 1

ponnirai mAvUr pugazh pera ninru pOTriDum aDiyAr vinaigaLai venru innal tavirdemai
ALvadun bhAram Ishai maozhi taruvAi innEram idun bhAram nalla nEram namaskAram

caraNam 2

kANumivvulagellAm paDaittAi tuyar tuDaittAi ingu aDuttAi emaiyuDaittAi
pUNumishaik-kavi mAlaiyum pUNDAi bHusurar yAvaiyum pugazhura ANDAi
Anavmum ahankAramum vENDAi aDiyArkkaruL sheyyum kALI ulagALi jayashAli mahAnIli

caraNam 3

manaduLLa mAshugaL tIra pugazh kUra agham mAra aruL tArAi dinamum unait-
tudikkavE sheiguvAyE dhyAnamum yOgamum tandaruLAyE dhanamum pugazhum
koDuttiDum en tAyE sancalam tIrtiDuvAyE dayavAyE varuvAyE ingu nIyE

caraNam 4 mangaLam engumE peruga tuyarkkaruga manamuruga ingu varuga tingaL mukhI uLtan
sEvaDi nambum shiriyEnE manattunadanbu tadumbum pUngAnupUngamAi bOdham
nirambum puNNiya harikEshan pAri alankArik-krpai vAri maha mAri


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005