Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bAlakrSNam bhAvayAmi


bAlakrSNam bhAvayAmi
raagam: gOpikAvasantam

Aa:S R2 G2 M1 P D1 P N2
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

bAlakrSNam bhAvayAmi balarAmAnujam vasudEvajam

anupallavi

nIlamEgha gAtram stutipAtram nityAnanda kanda mukundam

caraNam

kamala lOcanam karma mOcanam kapaTa gOpikA vasantam amarArcita caraNam
bhavataraNam arjuna sArathim karuNAnidhim mamatArahitam guruguha vihitam mAdhavam
satyabhAmAdhavam kamalEsham gOkula pravEsham kamsa bhanjanam bhakta ranjanam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016