Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kAlabhairavam bhajEham


kAlabhairavam bhajEham
raagam: bhairavam

Aa:S R1 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

kAlabhairavam bhajEham anisham kAshIpura vAsam bhUtEsham

anupallavi

shUla cakra pAsha daNDa hastam shOka mOha vAraNa prashastam

caraNam

nAradAdinuta shyAmagAtram nAga yajna sUtram vicitram krUratara pApadaNDanacaturam
guruguha priyakaram digambaram vArijAsanAsya krndanam vAnchitArtha phaladAna cintanam
dhIrataram vidhi kapAla dharaNam dEvarAja sEvitAbja caraNam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016