Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dashavataara vaibhavam (praLaya payOdi jalE)


dashavataara vaibhavam (praLaya payOdhijalE)
raagam:
taaLam:
Composer: JayadEva
Language: Sanskrit

pallavi

praLaya pyOdhijalE dhrtavAnasi vEdam vihita vahitra caritram akhEdam kEshava dhrtamIna sharIra

caraNam

jaya jagadIsha harE

1

kSitirati vipulatarE tava tiSThati prSThE dharaNi dharaNakiNa cakragariSThE kEshava dhrta kacchapa rUpa

2

vasati dashanashikharE dharaNI tava lagnA shashini kaLankakalEva nimagnA kEshava dhrta sUkara rUpa

3

tava kara kamalavarE nakham adbhUta shrngam daLita hiraNyakashipu tanubhrngam kEshava dhrta narahari rUpa

4

chalayasi vikramaNE balim adbhuta vAmana pada nakha nIraja nitajana pAvana kEshava dhrta vAmanarUpa

5

kSatriya rudhiramayE jagad apagata tApam snapayasi payasi shamita bhavatApam kEshava dhrta bhrgupati rUpa

6

vitarasi dikSu raNE dikpati kamanIyam dashamukha mauLibalim ramaNIyam kEshava dhrta raghupati rUpa

7

vahasi vapuSi vishadE vasanam jaladAbham halahati bhIti miLitayamunAbham kEshava dhrta haladhara rUpa

8

nindasi yajnya vidErahaha shrutijAtam sadaya hrdaya darshita pashugAtam kEshava dhrta buddha sharIra

9

mlEccha nivaha nidhanE kalayasi karavALam dhUmakEtum iva kimapi karALam kEshava dhrta kalki sharIra

10

shrI jayadEvakavEridam uditamudAram shrNu sukhadam shubhadam bhavasAram kEshava dhrta dashavidha rUpa

slOka

Vedan uddharate, Jagan-nivahate, bhugolam ud-bibhrate
Daityam darayatem balim chalayate, kshatra kshayam kurvate
Poulasyam jayate, halam kalayate, karunyam atanvate
Mlechchan murchayate, dashakruti krute, Krushnaya tubhyam namaha


Meaning:
Of sloka:
For upholding the Vedas,
For supporting the earth,
For raising the world,
For tearing the demon asunder,
For cheating Bali,
For destroying the warrior class,
For conquering Ravana,
For wielding the plow,
For spreading compassion,
For routing the barbarians,
Homage to you, Krishna,
In your ten incarnate forms!
- translation by Barbara Stoler Miller


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 03/23/2009