Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nAma sukha sudhA pArAvAri


nAma sukha sudhA pArAvAri
raagam: siddhasEnA

22 kharaharapriya janya
Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 M1 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: Eka
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

nAma sukha sudhA pArAvAri-labhaya labhayarE kE sancAri
` (samaSTi caraNam)

caraNam 1

sakhA karatOtO tO pramANa sAra rasikALi mhaNAru sAnayE anantarA viThala nAma

caraNam 2

pungtA pungtayE bhAgavatAha andikE sandhi riyangi sajA
viThala viThalA pANDurangA vEdAnta viracita tungA


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016