Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: neela kanDam bhajEham


neelakanDam bhajEham
raagam: kEdaara gowLa

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

nIlakaNTham bhajEham satatam
nIrajAsanAdinutam

anupallavi

bAlakucAmbAsahitam bAlacandrasEvitam
shIlaguruguhapUjitam shrIkadambavananAtham

caraNam

kSayarUpAkhaNDa kAvErItIrOttarAbhimukham
pancamukham rakSitabhaktapramukham
nakSatrEsha shEkharam nAmarUpa vicitratara
dakSataramIshvaram kEdAragauLapriyakaram
dakSiNakAshIpuram daNDitakAmatripuram
dakSadhvaraharam haram dayAkaramkamalakaram


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Nishan Bhavan and from Compositions of Tyagaraja by TK Govinda Rao.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/10/2006