Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mAdhava panchakam shlokam


mAdhava panchakam shlokam
raagam: unknown

taaLam: unknown
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

mangaLa tunga nirantara chandra dhurandara brnda dharAdhipatE
mAdhava gowra vasana maNI nUpura marakata hAra surAdhipatE
ankita chandaNa anupama sam guNa anjana rooShita nayanapatE
hari hari mAdhava madhusoodana jaya Anaka dundubhi bhAgya patE
shankha gadA vanamAla sudarshana dhAraNa taruNa kara jvalasE
cala cala nayana sudhAkara bhAShaNa tantra svatantra svarUpa nidhE
amara gaNairapi vAnchhita padayuga amala kamaladaLa sowmya nidhE
hari hari mAdhava madhusoodana jaya Anaka dundubhi bhAgya patE
bhadra vichitra charitra pavitra sumitra sumitra sumitra patE
bhAvita lOka charAchara pAlana pAda yugaLa karuNA jaladhE
agaNita muni gaNa ghOSaNa hari hari nAma ��.. sudAsayutE
hari hari mAdhava madhusoodana jaya Anaka dundubhi bhAgya patE
lAlana lAlita lalita vilulita lalATa lalAmaka lasita padE
nava nava bhAva manOhara khEda nikEtana hEtu vinOda gatE
Anana vikasita hasana mandapara akaluSha sundara roopa nidhE
hari hari mAdhava madhusoodana jaya Anaka dundubhi bhAgya patE
ramya sugandha madhukara madugamata rAga mapAda ma pA da pa mA
nAda geeta para kanjara yutavana nAnAvidha daLa hAra patE
amita ramita ghana kOlAhala shikhi arpita pinjala chikura patE
hari hari mAdhava madhusoodana jaya Anaka dundubhi bhAgya patE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016