Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: arjuna sArathim AshrayE


arjuna sArathim AshrayE
raagam: jayantashrI

20 naTabhairavi janya
Aa:S G2 M1 D1 N2 S
Av: S N2 D1 M1 P M1 G2 S

taaLam: Adi
Composer: Madurai G.S.Mani
Language:

pallavi

arjuna sArathim AshrayE satatam ambuja lOcanam adbhuta AcAryam

anupallavi

garbha alankAra sahasra smara rUpam sajjana paripAlam sadA vENugAna lOlam

caraNam

bhUtahi cANUra samsAdi haraNam bhuvanatraya sammOhanakara nipuNam
mAdhava mahanIya mAnasa dIpam yAdavakularAja pUjita jagannAtham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016