Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: giri priyam


giri priyam
raagam: katanakutoohalam

29 shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 D2 N3 G3 P S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

giripriyam gangAdharam gaNEshatAtam krpAkaram

anupallavi

sarasvatIsha priyakAram shankaram candrashEkharam vandE

caraNam

mUlAdhAram muktipradam mukunda sEvyam mOhAtItam
kAla kAlam kAma samhAram shUlinam shubha harikEsham Isham


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005