Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dAni sAmajEndra (pv)


dAni sAmajEndra (pv)
raagam: tODi

Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

dAni sAmajEndra gAmini tapAmiha kAmini

anupallavi

mAninI sukhadAni madhumAsa cAru dinAni mAnanIya shrI padmanAbha dhutAni mamatu mOdhAni

caraNam 1

gAna parANihALi kulAni
(svara sAhityams)
1. gADhasAnvayapi kOpi vitapini

caraNam 2

gAma laghu sa purApatira krtayAmahaha bahudhA hrdila gati

caraNam 3

mApa mApata tAkhilAdhi bharApaha sucarita mAkalaya madhu
rasa madhurima sadrsha vacasamati mrduhasa mayi mayi sarasa mihahi

caraNam 4

pAtumayimA sumasharA shugapari patana nIrasa dhrata
visAmupadhAnita bAhulatA madhunAsmrtE mahAniha nahi nahi
kima paramavashata tamAssuradhanIpatIm apAnnidhimrtE vishati


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016