Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kamalAmbikAyAstava bhaktOham


kamalAmbikAyAstava bhaktOham
raagam: punnAgavarALi

Aa:N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: t/Eka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

kamalAmbikAyAstava bhaktOham shrI shankaryAha shrIkaryA sangIta rasikAyAha shrI

anupallavi

sumasharEkSu kOdaNDa pAshAnkusha pANyAha ati madhura taravANyAha sharvANyAha kalyANyAha ramaNIya punnAgavarALi vijita vENyAha shrI

caraNam

dasha kalAtmaka vahni svarUpa prakAshAntardashAra sarva rakSAkara cakrEshvaryAha
tri-dashAdinuta kacavarga dvaya maya sarvajnAdi dasha shakti samEta mAlinI cakrEshvaryAha
tri dasha vimshadvarNa garbhiNI kuNDalinyAha da-hamudrA samArAdhita kauLinyAha
dasharathAdinuta guruguha janaka shiva bOdhinyAha dasha karaNa vrtti marIci nigarbha yOginyAhz shrI


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016