Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nIsATi daivamendu


nIsATi daivamendu
raagam: shrIranjani

Aa:S R2 G2 M1 D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

nIsATi daivamendu lEdani marulu kOnTirA nI dAnarA nannelarA mrOkkerA

caraNam

vAdavAdya marulella vamri svarUpametti vAsudEvu garvamaNaci varusagA namaru shrIpuravAsa
dAsa cidvilAsa valmIkEsha jagadIsha nImIda nE migula valapu sOlapu dalupu gOlupu manambutO
nijambugA bayaludEri hOyalumIri celimikOri valacinAnu birAna bahu varAlOsagu
noTTu svara sAhityAs. All are in shankarAbharaNa rAgA.
1. tisra Eka tALA.
AnjanEyam sadA bhAvayAmi apramEyam mudA cintayAmi
AnjanAnandam vAnarEsham varam pancavaktram surEshAdui vandyam
guruguha hitam shAntam sEvita shrI rAmapAdapankajam
sanjIvi parvatakaram mukhAbjam sadA rAmacandram bhajE
2. no tALA given
cintaya citta shrI paramashivam cintita bhaktim guruguha vandita mUrtim vishvOtpatim
bahutarakIrtim bhaktaprItim santatamachyuta pankaja bhavanuta shankaram kAncIsham
3. catusra Eka tALA.
cintayEham sadA citsabhAnAyakam cintitArthadAyakam jIvEshvara bhEdApaham
cintAmaNi svarUpam tANDavEshvaram shAntam munimahitam sa guruguham shankaram
santatam sAmbhavIsham mudA bhAvayE anantakOTi brahmANDa nAtham vimalam
Adi madhyAntavarjam nirAdhAramAkAsha nAdAntaatham sundaram sudhAmshumauLim shivam
bhrAntivAraNa nipuNam bhAnukOTi bhAsvaram danti carmAmbaram dhanadahitam
bhAratIkAnta harinutam karadhrta mrgamEkAnta hrdayE shivakAmasundarIpatim
4. tisra Eka tALA.
dAsharathE dIna dayAnidhE dAnava bhIkara dAmOdara kEshava mAmava sItAdhava
kEyUra hAra raghuvIra kOmaLa padAbja kOdaNDarAma shyAmaLa vigraha
sampUrNakAma nAmakIrtanE sadAmOda nArada vINAhladAhladA
5. tisra Eka tALA.
dInabandhO dayAsindhO sudhImaNE mEmudam dEhi sadA dEhi jAnakI nAyakAmbhOjAnana
sAdhu samrakSaNApAngAkhila dEvatA sArvabhaumAdi vandya
6. rUpaka tALA.
gurumUrtE bahukIrtE surasEnAdhipatE
1. surasEvita shivabhAvita sumatE anishamava mAm shrI
2. sarasIruha bhava vandita sakalAgamanuta dEva
3. surapati tanujAdhipatE suravara karuNAjaladhE
4. girijAtmaja SaNmukha bhava guruguha sharavaNabhava shrI
7. tisra Eka tALA.
guruguhapada pankajamati guptamanishamAshrayE niraticaya nijaprakAshaka nityasukha phalapradam
nIrajanAbha purandara mArAri vArijasambhava vEditavyam atri shukavasiSTha vAmadEvAdi tapOdhana vanditam
8. catusra Eka tALA.
guruguha sarasija karapada shubhakaramUrtE suravara shivasuta bhuvanapatE
murahara harihaya vidhinuta bahuvidhakIrtE narapati natamuniyuta sumatE
nirupama jayakara niratishayasukhada sarasa satatamava stithatara shaktE
9. tisra Eka tALA.
hE mAyE mAm bAdhitum kAhitvam kAhitvam yAhi yAhi kAmAkSi kAncIpuranAyikE
rakSitum yEhiyEhi kAmakOTIshvari kAmitArthapradEkAmranAthEshvari pAhipAhi
kAma sanjIvini sEvita shrI gurO kauLini mEmudam dEhi dEhi
10. catusra Eka tALA.
jagadIsha guruguha haravidhi vinutam dEhatraya vilakSaNamAnanda lakSaNam
nityam shuddham buddham muktam satya nirvikalpam niSprapancamAnandamajam
11. catusra Eka tALA.
kamalAsana vandita padAbjE kamanIya karOdaya sAmrAjyE kamalAnagarE sakalAkarE
kamala nayana dhrta jagadAdhArE kamalE vimalE guruguha janani kamalApatinuta
hrdayE mAyE kamala shashi vijaya vadanE amEyE kamalEndrANi vAgdEvi shrI gauRIpUjita
hrdayAnandE kamalAkSi pAhi kAmAkSi kAmEshvarasati kalyANi
12. tisra Eka tALA.
kAnchIsham EkAmranAyakam nityamaham bhajE kAmAdi shatcOravrttamaham tyajE
pancAkSara svarUpamAgamAntasAram pancAsyamAdi kAraNam vishvEshvaram guruguham
13. tisra Eka tALA.
mAyE citkalE jaya ramE mangaLakara rangaramaNi mArajanani
viSnujAyE Ehi shriyamabja mAlini drshya vishva vilAsE
dEhi varalakSmi sundari dIpyamAna pAdatalE padmE
divya tEjOmayi rakSamAm ranjani dEvatA pUjita shrI guruguhE
14. tisra Eka tALA.
mucakunda varada tyAgarAja sundaratara pAdAravinda sarasa mandahAsa vadana jaya vibhO
mukunda pUjitAnga dhavaLa sundaratara nandIsha surabrnda vandita guruguha gurO
15. catusra Eka tALA.
pAhi durgE bhaktam tE padmakarE vijaya vichchhaktE Ehi dEhi sarvajnE yatinuta gaNapati guruguha janani mAm
16. tisra Eka tALA.
pAhimAm jAnakIvallabha shrIharE bhAratIsha priyAnanda mUrtE dEhi mE sampadam dIna cintAmaNE
dEvadEvOttamAnanda kIrtE Ehi kAkutstha kOdaNdahasta IpsitArthapradAhlAdacita
17. tisra Eka tALA.
pankajamukha shankarahita sankaTahara venkaTagirivAsa nArAyaNAnanta gOvinda dAmOdara
nanda samrakSAshrta vAtsalyA pAdAmbOruha pAhimAm dInabandhO
18. rUpaka tALA.
paradEvatE bhava bhaktamOdini pAhimAm pAlini hamsini karuNAkari
kamalAkSi sundari kAmini kaulini shankari parishuddha cittaranjani mAlini
pAda pankEruha padmini guruguha rUpadhAriNi mantriNi yOgini shrI
18. catusra Eka tALA.
pArvatIpatE sadA pAlauAshu shambhO pAdasarOjAnanda naTana dhIra vibhO hE prabhO
garvita dAvana bhIkara shankara dEvadEva gO kSIrAbhOnkAra varNa rUpAkAra kAmAkSIshEkAmrapatE guruguha
20. tisra Eka tALA.
pItavarNa bhajE bhairavam bhUta vEtALa samsEvyamAnam
pIta vastram suvarNapradam vItarAgam guruguhAtmajam
21. tisra Eka tALA.
rAjIvalOcanam rAmacandram rAmAnujAgraja rAjEndram sadguna sAndram krpApAngam
sadguru guhamahitam shAntam rAvaNAntakam janakasutA ramaNam bhaktabharaNam
parama ghana shyAmaLam shrI raghukula tilakAbharaNam bharata shatrughna sOdaram
vibhISaNAvinutapadam sugrIva pramukhadinuta pAdapankajam kausalyAtmajam kOdaNdakaram
ahalyAdEvI shApa vimOcana sucaritram kaustubha dhAriNam kaivalyapradam dasharatAtmajam bhajEham
22. tisra Eka tALA.
rAma janArdana rAvaNa mardhana rAmAnujAgraja rAjavibhO
pAmara mOcana pankajalOcana bhaktajanapriya pAlayamAm
bhUmijAnAyaka bhuktipradAyaka bhUsura pAlana bhUmipatE
shyAmaLa vigraha shAnta guruguha sannuta shrI rAmacandra prabhO
23. catusra Eka tALA.
rAmacandram rAjIvakSam shyAmaLAngam shAshvata kIrtim kOmaLahastam kOshalarAjam
mAmaka hrtkamalAkaram mArutiyuktam dHimantam mAnita bhaktam shrImantam
kaumAravaram guruguha mitram kAruNyanidhim dasharatha putram bhUmisutAbham
bhUpati rUpam kOmala pallava pAdam mOdam kAmagurum sitArAmam kaustubhabhUSam vandEham
24. catusra Eka tALA.
sadAshivajAyE vijayE sarasija padayugaLE sakaLE vadana karAmbhOja tAraya shiva vAmAnkE
varakara vidhrtashukE sadayE guruguhasEvitE shashi shEkhara sambhAvitE
sudhArNava madhyagatE atilalitE shubhakara suranuta muraharamuditE
25. chatusra Eka tALA.
sakala suravinuta shambhO svAmin vikaTa guruguha vijaya tripurahara EkAmrapatE
karuNAmUrtE EkAnEka vibhUtE EkAnta hrdaya EkabhOga dAyakanandakara vibhO
26. catusra Eka tALA.
sAmagAnapriyE kAmakOTI nilayE shankari sundari sAratara lahari
caNDikE nirmalE kAmini mOdini pAhi guruguha janani
27. tisra Eka tALA.
santAna saubhAgya lakSmIkalatram sangIta sAhitamOdam pavitram kuntIsutAptam
kOTIradIptam shAntam bhajE nandamAnandakandam mukundam dayAsAgaram pAdapadmam
28. tisra Eka tALA.
santatam gOvindarAjam sadA vandita nAradamuni vrndam santAna krSNam Anandakandam
cintitam cidAnandakandam rukmiNI satyabhAmA samEtam nIlameghajita sundaragAtram
shankha cakradharam shAntam pankaja pAda padmakaram parashurAma sEvitam
guruguhamuda sArvabhauma nandagOpAlam giridharam vENugAnalOlam smarAmyaham
29. tisra Eka tALA.
santatam pAhimAm sangIta shyAmaLE sarvAdhArE janani
cintitArthapradE cidrUpiNi shivE shrI guruguha sEvitE shivamanOkArE
30. tisra Eka tALA.
shakti sahita gaNapatim shankarAdi sEvitam virakta sakala munivara sura rAja vinuta guruguham
bhaktALipOSakam bhavasutam vinAyakam bhaktimuktipradam bhUSitAngam raktapadAmbujam bhAvayAmi
31. rUpaka tALA.
shankaravara pankajakara shambhO dEva pashupatE OmkAra sutanO
shrI kAncInagarapatE EkAmrEsha guruguhAdi janaka mAm pAhi shrI
32. no tALA given
shauri vidhinutE shAmbhavi lalitE shAntE atItE shankaramuditE gauri surahitai EkAmrapatiyutE
kAmAkSi mAm pAhi vIravara vinuta caraNAmbhOjE ghOratamalayavara himagirijE
shUraharaNa guruguha mAtaha samsAratara caraNatara kamalE
33. catusra Eka tALA.
shyAmaLE mInAkSi sundarEshvarasAkSi shankari guruguhasamudbhavE shivEvA
pAmaralOcani pankajalOcani padmAsanavAsini hari lakSmivinutE shAmbhavi
34. tisra Eka tALA.
sOmAskandam svAnandakandam kAmAkSIsham kalyANa vESam
sOmaskandam svAnandakandam sundarAngamAshrayAmi
gangAdharam tam gaurI samEtam shrngAra rUpam shrI sOma sUtram
gangAdharam tam gaurI samEtam guruguha rUpamAshrayAmi
35. catusra Eka tALA.
subrahmaNyam surasEvyAbjapadam sundara vadanam sukumAra vinuta lAvaNyam
shubhagAtram shubhakara nEtram sOmAtmakamAshrita kalpabhUruham
sUri guruguham surarAja vidhi vinutam sarvajnam sumatE cintaya gurunAtham
svajnAna vidAraNa paNDitam sAdhujana sUnrta vacanam
36. catusra Eka tALA.
vAgdEvi mAmava kalyANi vANI brahmANi sutAmrOSTi vanajavadana guruguhamahitEdE
vasurapati vinuta vidhivihitE varNamayi vilasita kamalE vara madhura kavi janamudita
vaktrAbjE nityam mE varadE vyAsa sanaka shuka munigaNamuditE
37. catusra Eka tALA.
vandE mInAkSi tvAm sarasija vaktrE parNE durgE natasura brndE shaktE guruguha pAlini jalaruhacaraNE
sundara pANDyAnandE mAyE sUrijAnAdhArE sundararAja sahOdari gauri shubhakari satatamaham
38. tisra Eka tALA.
varadarAja pAhi vibhO karigirIsha vishvaprabhO surapatinuta nagadhara
navanItacOra guruguhAdi vihita murahara mukunda shrI vihita muraha mukunda shrI
39. catusra Eka tALA.
varashiva bAlam vallIlOlam vandE nandam hariharamOdam hamsAnandam hasasamukham
guruguha rUpam guptAkAram gOrakSantam surapatisEnamsubrahmaNyam suravinutam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016