Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ninna nAmava


ninna nAmava
raagam: nIlAmbari

Aa:S R2 G3 M1 P D2 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 G3 S

taaLam: Eka
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

ninna nAmava nenedu punItanAdeno mannisi salahayya madana janaka kalyANa kavi varada

caraNam 1

mahAraNya sarassinalli makari bAyoLage silkikoNDu mAhA samAjana
kara piDideLevAga sahAya obbara kANe gahanadalli ahO varadA endu kUgidA
kSaNadali snEhadindali nI namba bEDendu munde nindu kAyida doreye

caraNam 2

nijamatiyAgi pApagaLa mADi nirayANa samayadali hE sujana rakSakanendariyate
tanna tanuja nAraganendA kSaNadalli nInanja bEDendu munde nindu kAyida doreye

caraNam 3

rajasvaleyAda draupadiya tandu pApi duryOdananu dharmaja modalAdavara
munde mAna geDisuva samayadali vijaya sArati ahO purandara viTTalA endendu
kUgidA kSaNadalli anja bEDendu akSayavenisi nI munde nindu kAyida doreye


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016