Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kamalajAsya


kamalajAsya
raagam: rAgamAlikA

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

(rAgA: mOhana)

kamalajAsya. rAgamAlikA. Adi tALA. (rAgA: mOhana)

caraNam 1

kamalajAsya hrta nigamarAshi hayagRivadamana mIna sharIra mAmavOdAra

caraNam 2

(rAgA: bilahari)

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

dhrta mandara bhUdhara divya kUrma rUpa pIta sudhAmOdita vibudha jAta

caraNam 3

(rAgA: dhanyAsi)

Aa:S G2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

ghOra hiraNYAkSa dAraNa sukarAkAra vasudhAdhAra jagadAdhAra

caraNam 4

(rAgA: sArangA)

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

prahlAdA vanOpAtta prati bhayanrharE prahlAdita sajjana daityanidhana

caraNam 5

(rAgA: madhyamAvati)

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

kalita vAmana rUpa khaNDitOddhata mahAbali garvajAla suguNapAla

caraNam 6

(rAgA: athANA)

Aa:S R2 M1 P N3 S
Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

shita dhAra kuTAra ranjita bAhO harAdhItAmita shAstra ripu bhIma bhAragava rAma

caraNam 7

(rAgA: nATakuranji)

Aa:S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S

manu kula tilaka vancana para dashakaNTha ghanavAta raghuvIra sangaradhIra

caraNam 8

(rAgA: darbAr)

Aa:S R2 M1 P D2 N2 S
Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

sIra samAkrSTa sAra hastinapura ghOra pralambaharabaladEva shUra

caraNam 9

(rAgA: Anandabhairavi)

Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

nandanIyatama brndAvana racitakunda sAyaka lIla bAlagOpAla

caraNam 10

(rAgA: saurAStra)

Aa:S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

kaliyugAnta bhAvi kalki rUpa sajala jaladAbha nija shObha padmanAbha


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016