Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: krpayA pAlaya


krpayA pAlaya
raagam: cArukEsi

Aa:S R2 G3 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

krpayA pAlaya shaurE karuNA rasAvAsa kaluSArtti virAma

anupallavi

tapanIya nibhacEla tuhinAmshu su-vadana shrI padmanAbha sarasija lOcana

caraNam 1

amara nikara cAru hEma mauLi rAjita tAmarasa ghana mada dAraNa caNa pAda
vimala bhakti lOlupa sama sEvakAkhila kAma dAna nirata kamanIya tarApAnga

caraNam 2

kunda dyuti lasita mandahAsa ruci nandita nuti parabrndAraka sancaya
vandAru samudaya mandAra paramAravinda sAyaka sama sundarAnga bhAsita

caraNam 3

kurumE kushalam mudA kuruvinda nibha danta nirupama samsAra nIradhi varapOta
nArada mukha muni nikara gEya carita vAraya mamAkhila pApajAtam bhagavan


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016